47

Tag หมวดหมู่ : คำสั่ง explode

ฟังก์ชั่น กรอง keyword สำหรับที่ใช้เครื่องหมายคอมม่าขั้น,

ในบทความนี้ได้นำฟังก์ชั่น explode ของ PHP มาประยุคใช้เพื่อแยกคำในระหว่างเครื่องหมาย คอมม่า (,) เพื่อหาคำแรก ซึ่งหลักการนี้สามารถนำไปใช้กับเว็บ submit เว็บ Classified ต่างๆ ได้ เพราะบางครั้ง user ได้ส่งคำมามากมายอาจจะโดยความไม่เข้าใจ หรือ ตั้งใจ spam ก็แล้วแต่ แต่นั้นไม่ใช้ปัญหาถ้าบทความดูมีคุณภาพ เรามาเขียน ฟังก์ชั่น? เพื่อกรองหา keyword ตัวแรกกันดีกว่า? keyword เอามาทำอะไร เอามาทำ on page SEO ได้ครับ เช่นเอาไปใส่ใน…