แสดงข้อมูลผู้เขียน Author avatar ของ WordPress

หน้าหลัก » Keyword บทความ โดย pun December 28, 2016 1:48 pm
[php]
<div class="author-box">
<div class="author-pic"><?php echo get_avatar( get_the_author_email(), '80' ); ?></div>
<div class="author-name"><?php the_author_meta( "display_name" ); ?></div>
<div class="author-bio"><?php the_author_meta( "user_description" ); ?></div>
</div>
[/php]

แสดงข้อมูลผู้เขียน Author avatar ของ WordPress


บทความโดย pun